دیتیلینگ

صفرشویی

استارواش ارائه دهنده خدمات صفرشویی اتومبیل است.

توضیحات بیشتر

پولیش، واکس وخش گیری

استارواش ارائه دهنده خدمات پولیش، واکس و خش گیری بدنه اتومبیل است.

توضیحات بیشتر

خشکشویی داخل

استارواش ارایه دهنده سرویس خشکشویی است.

توضیحات بیشتر